Nota

Meer informatie over onze nota: 

  • Direct na behandeling ontvangt u de nota
  • De nota’s kunnen direct per pintransactie worden voldaan of binnen 30 dagen worden overgemaakt. Deze termijn geldt ook indien u de rekening door uw zorgverzekeraar rechtstreeks aan de zorgverlener laat betalen
  • Bij niet-betaling binnen 30 dagen bent u in verzuim en wordt een rente in rekening gebracht van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend zal worden
  • Wanneer de patiënt cq. zijn wettelijke vertegenwoordiger na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zijn wij gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen, daarnaast komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor uw rekening
  • Bij betalingsachterstand zijn wij gerechtigd verdere behandeling op te schorten of te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling dmv. pintransactie tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de behandeling zich hiertegen verzetten
  • Bij eventuele vragen over de nota dient u deze binnen 8 dagen schriftelijk kenbaar te maken

» Lees hier meer over de tarieven

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg